اهداء وسایل آموزشی

اهداء کتاب، تبلت و سایر وسایل کمک آموزشی


در این برنامه با توجه به اهمیت وسایل کمک آموزشی از جمله موبایل و تبلت برای آموزش دانش آموزان در مناطق دور افتاده مهربانان خیر می توانند موبایل و تبلت نو و یا دست دوم اهدایی خود را برای مهرجویان دانش آموز در هر گوشه کشور ارسال نمایند. برای این منظور مهربانی که گوشی اضافه دارد پس از ثبت نام شماره سریال گوشی و آدرس خود را در سایت وارد می کند. سپس یک مهربان واسط از موسسه پس از هماهنگی به مهرجو مراجعه و گوشی یا تبلت را دریافت و حساب مهربان را جهت تخصیص در سایت آموزیار فعال می کند. پس از تخصیص گوشی به مهرجوی مورد نظر، موسسه برای تحویل گوشی به مهرجو اقدام خواهد کرد. در بستر تهیه شده این امکان برای مهربان اهدا کننده وجود دارد که اولا مهرجو نیازمند را از لیست مهرجویان خود انتخاب نماید و دوم آن که پس از تحویل به مهرجو، با وی ارتباط تلفن برقرار کرده و از دریافت وسایل آموزشی توسط وی اطمینان حاصل نماید.